You are here
Home > Heat and Power > Sobacken ny energi och miljöanläggning i Borås

Sobacken ny energi och miljöanläggning i Borås

I Borås bygger man nu ett nytt fliseldat kraftvärmeverk och avloppsreningsverk vid avfallshanteringen Sobacken

inbio.biz/2016-08-30/ Borås energianläggning Ryaverket är obevekligt på väg att nå sin tekniska livslängd. Den liksom det lika gamla avloppsreningsverket vid Gässlösa betjänar fortfarande förtjänstfullt kommunens 108 000 invånare, men när kommunen växer, räcker inte kapaciteten längre till. Likaså ökar underhållskostnaderna liksom risken för driftstopp. Det har därför länge varit uppenbart för att något måste göras. Redan i ett tidigt skede formulerade man idén om ett nytt energi och miljöcenter att placeras vid kommunens avfallshantering vid Sobacken. Investeringen blir 3,2 miljarder kronor varav kraftvärmeverket svarar för 1,4miljarder. Anläggningen skall stå färdig 2018.

Borås var tidigt ute med fjärrvärme och progressiv avfallshantering med källsortering i hushållen med hjälp av olikfärgade påsar och det finns en ambition att fortsätta utveckla kommunen som en kretsloppskommun. Den centrala energianläggningen kraftvärmeverket Ryaverket invigdes redan 1965, men har byggts om, och eldas sedan många år med biobränsle. Men pannorna är gamla och när elcertifikaten upphörde 2012/13 minskade intäkterna kraftigt. Sedan 2004 eldar man också utsorterat avfall i två avfallspannor på Ryaverket en verksamhet som kommer att fortsätta.

I december 2011 fattade kommunfullmäktige inriktningsbeslutet för ett nytt miljöcentrum med ett kraftvärme- och avloppsreningsverk vid Sobacken. Därefter arbetade Borås Energi och Miljö i projektform fram en miljötillståndsansökan, en deldom erhölls i januari 2014, upphandlingar med skarpa anbud togs tidigt fram för sju delentreprenader. Ekonomiska kalkyler och förslag på finansiering har sedan tagits fram i samråd med Borås Stad som också arbetat fram en detaljplan.

Investeringen i ett nytt kraftvärmeverk kan enligt redovisade resultatprognoser bäras av fjärrvärmeverksamheten. Överskotten de första åren blir dock låga beroende på de initialt höga kapitalkostnaderna samt som elpriserna bedöms fortsätta vara låga. Senare, men inom en tioårsperiod, förväntar man sig nå ett godtagbart årligt resultat på 50 – 60 MSEK per år.

Tidsplan för Sobacken projektet i Borås
Tidsplan för Sobacken projektet i Borås

Stökig demokratisk väg mot realiserande

Projektet har vägts, debatterats och många besluts har överklagats, så även miljötillståndet. Till slut kunde dock styrelsen i Borås Energi och Miljö den 13 november 2014 fatta sitt investeringsbeslut.

Det nya miljöcentrumet integreras med den befintliga avfallsanläggningen och biogasproduktionen. Tanken är att ge möjlighet att optimera mass- och energiflöden samt att rationalisera behovet av service och gemensamhetsutrymmen. Biogasproduktionen kan också bli bättre med värme från energianläggningen och får genom samlokaliseringen med avloppsreningsverket ökade rötbara flöden.

Biobränsletillgångar kring Sobacken enligt Skogsstyrelsen (GWh)
Biobränsletillgångar kring Sobacken enligt Skogsstyreslen (GWh)

Kommer att eldas med skogsbränsle

Kraftvärmeverket får panneffekten 120 MW och blir av typen bubblande fluidiserad bädd (BFB). Det skall i första hand elda GROT, mao grenar och toppar från skogsbruket. Det kommer även att utrustas med rökgaskondensering. Anläggningen kommer att utgöra en mellanlastanläggning i fjärrvärmenätet där avfallspannorna vid Ryaverket svarar för baslasten.

Det avsätts stor plats åt bränslehanteringen vid anläggningen. Omkring 180 000 ton GROT kommer årligen att processas. Det är bra tillgång på skogsbränsle i regionen och priserna är i fallande. Bolaget har också en lång erfarenhet av grothantering och av anskaffning av bränsle i egen regi. Man har en ambition att sköta omkring femtio procent av bränsleanskaffningen själva. Den nya anläggningen gör det också möjligt att öka inblandningen av billigare bark och spån från 20 till 40 procent.

Avloppsreningsverket kommer i snitt att ta emot 57 000 m3 vatten per dygn och sedan släppa ut det renade vattnet i Viskan. En turbin skall återvinna cirka 1/3 av den energi som åtgått för att pumpa till verket.

Många delprojekt

De inledande markarbetena drogs redan under 2015 igång av Veidekke entreprenad.

– Det kan verka som ett litet projekt jämfört med att anlägga det nya kraftvärmeverket och avloppsreningsverket men det är ett intrikat pussel som vi nu lägger. Dels ska vi forma marken för mina kollegors behov, dels ska vi lägga ned 18 ledningssystem i backen, säger Håkan Landberg som är projektledare.

Nu i sommar inledde Veidekke den stora 400 miljoner kronors entreprenaden som binder ihop Sobacken med Borås fjärrvärme- och avloppsledningsnät.

Den 1 juni började Veolia Technolgies arbete med avloppsreningsverket. Först på plats var underentreprenören Tage & Söner för att gjuta bassänger och göra allt byggnadsarbete på det cirka sju hektar stora området. Samtidigt har Serneke Bygg AB inlett arbetet för kontrollrums- och personalbyggnaden. Rötningsanläggningen kommer att uppföras av Purac AB.

Upphandlingen för den yttre bränslehanteringen är också klar. Kontraktet på 92 miljoner kronor vanns av BMH Technology Oy och innehåller beredning, mellanlagring och transport av bränsle till kraftvärmepannan.

TGM Kanis Turbinen GmbH i Nürnberg kommer att leverera ångturbin, generator och turbinkondensor till kraftvärmeverket på Sobacken i Borås. Kontraktet undertecknades av Gunnar Peters, vd på Borås Energi och Miljö och Dr. Tibor Ammann, vd på TGM Kanis Turbinen GmbH.
TGM Kanis Turbinen GmbH i Nürnberg kommer att leverera ångturbin, generator och turbinkondensor till kraftvärmeverket på Sobacken i Borås. Kontraktet undertecknades av Gunnar Peters, vd på Borås Energi och Miljö och Dr. Tibor Ammann, vd på TGM Kanis Turbinen GmbH.

Ångturbin, generator och turbinkondensor har inklusive montering upphandlats för 81 miljoner kronor av tyska TGM Kanis Turbinen GmbH. 44 MW el kommer att produceras och 75 MW värme kan utvinnas från kondensorn. Utrustningen tillverkas i Brasilien. El skall börja produceras i slutet av 2018 och anläggningen överlämnas senast i april 2019. TGM Kanis har på senare år också levererat till Karlstad Energi och E.on i Örebro.

Andra veckan i augusti öppnades det nya anbudsintaget för den viktiga pannanläggningen. Den förra fick lov att underkännas då endast ett anbud hade inkommit och det bedömdes ha otillåtna reservationer.

  • Utvärderingen pågår under augusti men vi räknar med att trots denna försening klara tidsplanen för projektet och ha igång anläggningen 2018 med ett övertagande under våren 2019, avslutar Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö

Av Lennart Ljungblom

©inbio.biz/Lennart Ljungblom/2016-08-30

 

Lennart Ljungblom

Lennart Ljungblom is an international bioenergy professional, writer and editor with 30+ years of experience from the bioenergy business. He has during the years been a publisher and editor of the magazines, Bioenergi, Kretslopp (Recycling) and Bioenergy International. He has also performed number of bioenergy marketing studies. Now he is the publisher of 4 bioenergy professional websites.

http://www.novator.se

Similar Articles

Kommentera

Top