You are here
Home > Editor's Pick > Kraftvärmeprojekten rullar på

Kraftvärmeprojekten rullar på

Bildtext: Borås Energi och Miljö investerar 3,2 miljarder i en ny anläggning på Sobacken. Beslut togs sommaren 2015 och spaden har nu satts i backen. Projektet omfattar ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk.

www.inbio.biz /2016-04-05 / Lennart Ljungblom

Fortfarande full fart på kraftvärmeprojekten

Det har under senare år byggts kraftvärme som aldrig förr i Sverige, vilket med önskad tydlighet framgår av bifogad tabell. Under de senaste tre åren har 18 kraftvärme anläggningar tagits i bruk. Men ännu är det inte kraftvärmeboomen över. Flera projekt är under uppförande och ytterligare är annonserade. Totalt finns nu cirka 90 biobränsleedade kraftvärme- samt drygt 40 industrianläggningar i drift i Sverige.

En stark drivande kraft för nya anläggningar är de till varje anläggning knutna tidsbegränsade elcertifikaten. När de upphör för en äldre anläggning tappar energiföretagen viktiga intäkter. En annan drivkraft är ett växande  värmebehov när storstadsområdena växer.

Det låga elpriset, beroende på den starka kraftbalansen utgör däremot en bromsande faktor och några projekt har därför senarelagts, omprojekterats eller avskrivits.

Ett exempel är Eskilstuna där man planerat ett nytt kraftvärme verk vid Kula flygfält. Det är nu är uppskjutet åtminstone till 2020.  Bolaget säger också att det kanske bara blir en ny värmecentral. Istället renoverar man en äldre fliseldad existerande hetvattenpanna på 57 MW värme.

E.on Nordics vd Jonas Abrahamsson framhöll på Energikommissionens seminarium i höstas att ekonomin för de stora naturgasledade pannorna i Malmö och Göteborg är dålig. E.on har dock lagt ett nytt stort förgasningsprojekt, en uppföljning på Göteborgs GoBi gas har placerat projektet på hyllan, så frågan är kommer det något annat istället. Dilemat för E.on illustrerar väl svårigheten för de traditionella kraftbolagens att i rådande läge ta långsiktiga investeringsbeslut. Tyska E.on ställer om koncernen för de nya tiderna och har nyligen delat bolaget i två delar. En del för fossila bränslen och kärnkraft och en för de förnybara.  Lika är det andra stora tyska bolaget RWE på väg att göra.

Den nya Lejonpannan för samförbränning avfall och bio är under uppförande i Linköping
Den nya Lejonpannan för samförbränning avfall och bio är under uppförande i Linköping
Kraftvärmeprojekt i Sverige per oktober 2015. Källa Lennart Ljungblom, Novator
Kraftvärmeprojekt i Sverige per oktober 2015. Källa Lennart Ljungblom, Novator

Svenska kraftvärme projekt som beräknas bli färdiga under 2016/17

Sex projekt är under uppförande och färdigställs under 2016 och 2017.

  • Linköping – Lejonpannan, avfall
  • Mjölby – Sörby, skogsbränsle.
  • Nybro, avfall
  • Skövde, Block 4, en investering på 376 miljoner för träbränsle.
  • Fortum Värtan ombyggnad av befintlig anläggning, P6

och året efter kommer

  • Fortum värmes jätteprojekt med ett nytt kraftvärmeblock i Värtan i Stockholm.

Endast ett projekt fick startbeslut 2015.

Det är Borås kommun som efter en lång utrednings- och beslutsprocess till slut i somras  tog beslutet om ett nytt projekt, placerat vid den gamla avfallsanläggningen Sobacken, några kilometer söder om Borås centrum. Investeringsvolymen är 3,2 miljarder kronor, 1,8 miljarder för ett kraftvärmeverk på 120 MW bränsleeffekt och resten för ett nytt avloppsreningsverk.  De nuvarande anläggningarna är underdimensionerade och håller på att bli gamla, och det har därför blivit nödvändigt att ersätta dem.

  • Bygget med avloppsverket startade förs och arbetet med kraftvärmeverket fick vänta på att alla överprövningar skulle bli klara, berättar Borås Energi och Miljös vd Gunnar Peters.

På Sobacken finns idag en väl fungerande avfallsanläggning med tillhörande  biogasproduktion. Nybyggena på Sobacken ska ersätta Gässlösa avloppsreningsverk som byggdes 1934 och kraftvärmeverket Ryaverket från 1965. Där kommer endast den relativt nya ackumulatortanken att finnas kvar. På sikt frigörs de centrala områdena på Gässlösa och Pantängen för andra ändamål. Det nya kraftvärmeverket skall tas  i drift under 2018

Stora nya projekt ligger i pipelinen

Befolkningen i Sverige växer snabbt och då behövs mer energi. Just nu finns ett stort  elöverskott men situationen kan förändras. Den lokala värmeförsörjningen är på många håll ansträngd och flera anläggningar närmar sig slutet på sin tekniska livslängd och reinvesteringar eller nybyggen är aktuella på flera håll.

Gamla kraftvärmeverk är dessutom ofta centralt belägna och marken därför attraktiv för bostadsbebyggelse.  I Linköping ligger t. ex. de gamla kraftvärmepannorna mycket centralt. De kommer till en viss del ersättas av den nya Lejonpannan, men inte helt.

Norrenergi avtalar med Fortum under det att många nya anläggningar planeras i Stockholm – Mälardalen.

Solna kommuns energibolag Norrenergi har i år avtalat med Fortum om leverans av 70 MW värme. Det istället för att investera i ny egen produktionsutrustning.  Fortum har som redan tidigare hade långt gångna planer på förstärkning av produktionen för nätet i Nordvästra Stockholm får nu ytterligare ett skäl att skynda på. Flera alternativa lokaliseringar finns.
Dels kan det befintliga pelletseldade,  tidigare koleldade krraftvärmeverket i Hässelby kompletteras med en ny panna, Panna 4, alternativt kan den tidigare närliggande i huvudsak avvecklade avfallsanläggningen i Lövsta bli platsen för ett nytt kraftvärmeverk. Hela nordvästra Stockholmsregionen från Hässelby i söder till Brista/Sigtuna i norr utgör ett sammanbyggt nät, så ny produktion kan i princip läggas också på andra ställen.
Ännu längre västerut har E.on långt gångna planer på ett kraftvärmeverk på Högbytorp i UpplandsBro kommun. Nyligen tecknade man en avsiktsförklaring med Ragnsells om samarbete på platsen.
I södra Stockholm har Fortum tidigare meddelat att man senarelagt en ny avfallspanna, P7, i Högdalen men den kan sannolikt inte vänta så länge till.  Längre söderut i Stockholmregionen ligger det stora Igelstaverket samägt av Södertörnkommunerna och Södertälje genom  bolaget Söderenergi.  Det är väl beläget för bränsleleveranser och ligger nära  de snabbt växande energimarknaderna i söder.
I norra Stockholm (Täby) har E.ons  planerade kraftvärmeanläggning i Hagby stoppats.  Alternativa placeringar utreds.  E,on uppför nu tillsammans med fyra bostadsföreningar ett värmeverk i Täby på 20 MW som blir färdigt 2016. Tidigare har man byggt ett liknande värmeverk i närliggande Åkersberga.
Uppsala har en stor torv och trädbränsleeldad anläggning i Boländerna. Det är ett 40 år gammalt kolkraftvärmeverk som sedan nästan 20 år eldar torv och träbriketter i huvudsak från Sveg. Där utreder ägarna Vattenfall hur man ska gå vidare.
Mälarenergi utreder för fullt en ny anläggning för Västerås, trotts att man så sent som 2014 invigde ett nytt kraftvärmeblock. Nu blir det biobränsle istället för avfall som skall ersätta de äldsta pannorna.

Också i andra delar av landet är projekt på gång

HMAB i Sveg som nyligen fått nya finska ägare planerar ett biobränsleeldat kraftvärmeverk av samma typ som det  i finska Jakobsstad. Det delvis som ersättare för förväntade minskade leveranser till Uppsala.
I Göteborg som också fortsätter att växa finns också långt gångna planer för en ny lokalisering av en kraftvärmeanläggning i Backa.

Bomhus Energi gemensamt ägt kraftvärmeverk mellan Billerud Korsnäs och Gävle Energi
Bomhus Energi gemensamt ägt kraftvärmeverk mellan Billerud Korsnäs och Gävle Energi

Skogsindustrin blir allt mer integrerad med kommunerna

Industrin blir allt mer integrerad med kommunerna och på flera håll försörjer skogsindustrin kommunala fjärrvärmesystem. Ibland är man  värmeleverantör ibland partners i själva energiproduktionen. Bomhus Energi är det samägda bolaget mellan Gävle Energi och BillerudKorsnäs. I Mariestad finns det samägda bolaget Katrinefors kraftvärme ägt av kommunen och Metsä Tissue. I Timrå levererar SCA fjärrvärme från Östrandfabriken och i Sundsvall värme från Ortviken. Sågverket i Tunadal får i sin tur värmeenergi från fjärrvärmebolaget.  Aktuella skogsindustriella pågående och nya projekt är en stor kapacitetsökning av SCA i Östrandfabriken, kraftvärme från Mondi Dynäs i Kramfors och effektökning hos Södra Cell i Värö på västkusten.

Lennart Ljungblom
Bioenergiskribent

www.inbio.biz /2016-04-05 / Lennart Ljungblom

Artikeln är en bearbetning och uppdatering från tidigare publicering i Energimagasinet och novator.se

 

admin

Lennart Ljungblom is a bioeconomy writer and media developer, founder and earlier editor in chief of Bioenergy International and Swedish magazine Bioenergi.

Similar Articles

Kommentera

Top